Gratis levering
Koop per fles Kwaliteitswijnen

  ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


  De consument heeft het recht aan Flatiron bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

   

  Ondernemingsgegevens

  Flatiron bvba
  Dorpsstraat 103
  9190 Stekene
  BTW# BE544.569.777
  info@purevinum.be
  +32 (0)3 337 47 35

  Laatste maal opgeslagen: 31 augustus 2014

   

  Artikel 1: Algemene bepalingen

  De elektronische webwinkel met de naam “PureVinum” van Flatiron, een bvba met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene (België), Dorpsstraat 103, BTW BE 0544.569.777, (hierna 'Flatiron') biedt haar klanten de mogelijkheid om wijn online aan te kopen. 
  Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Flatiron. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Flatiron houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Flatiron aanvaard zijn.


  Artikel 2: Prijs

  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

   Artikel 3: Aanbod

  Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in Belgie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

  Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Flaitron niet. Flatiron is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Flatiron is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

  Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Flatiron. Flatiron kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product werd aangekocht dat niet meer beschikbaar is, verbindt Flatiron zich ertoe het geld terug te storten binnen de 10 werkdagen.

   

  Artikel 4: Online aankopen

  De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  -          via kredietkaart (via ogone)

  -          via bankkaart (via ogone)

  -          vie direct banking betaal knoppen (via ogone secured payment platform)

  De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Flatiron en de betaling per overschrijving of via het online betalingssysteem werd ontvangen.

  De artikelen worden bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverplaats.

  Flatiron is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

   

  Artikel 5 : De klant

  Om de identiteit van de consument te beschermen is het verplicht om een account aan te maken indien u een bestelling wenst te plaatsen. De klant kan zijn/haar informatie op de website raadplegen en wijzigen. Het is zelf mogelijk het account te deleten op eender welk ogenblik.

  Elke klant die een account aanmaakt en een bestelling plaatst moet minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

  De gegevens van een account mogen niet meegedeeld worden aan derden en zijn strikt persoonlijk. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om er voor te zorgen dat er geen misbruik kan gemaakt worden van zijn login gegevens.

  Te allen tijde behoudt Flatiron zich het recht voor om een klant te vragen voor bijkomende identificatie middelen.

  Bij elk vermoeden van of bij daadwerkelijk onrechtmatig gebruik van een account heeft Flatiron het recht om het account te blokkeren.

   

  Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Flatiron.

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. Elk pakket dat verscheept wordt door Flatiron kan gevolgd worden door een track-and-trace nummer. Levering staat gedefinieerd als de status binnen het track and trace systeem als ‘afgeleverd’ of ‘klaar voor ophaling’. De klant heeft de verantwoordelijkheid om Flatiron binnen de 3 werkdagen op de hoogte te brengen bij verlies of beschadiging.

  De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Flatiron te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

   

  Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Flatiron beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

  Onverminderd het voorgaande behoudt Flatiron zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


  Artikel 8: Levering

  De leverkosten worden duidelijk vermeld bij de afrekening.

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 3 werkdagen worden gemeld


  Artikel 9: Garantie

  a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

  b. Algemeen

  Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Flatiron waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Flatiron.

  Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

  De garantie is niet overdraagbaar.

   

  Artikel 10: Herroepingsrecht

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

  De consument heeft het recht aan Flatiron mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

  Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van Flatiron. Flatiron kan het terug sturen organiseren waarbij de originele verpakking moet gebruikt worden door de klant en de goederen op een retail point moeten achtergelaten worden. Indien de klant zelf de verzending verzorgt, moeten deze ook in de originele (beschermende) verpakking verstuurd worden. De goederen moeten binnen de 20 dagen vanaf de levering terug bij Flatiron bvba, Dorpsstraat 103, 9190 Stekene, zijn.

  Indien de originele verpakking gebruikt werd, zullen de goederen verzekerd zijn tijdens het transport. Indien een andere verpakking werd gebruikt, zullen de goederen niet verzekerd zijn, en zal de klant verantwoordelijk zijn voor beschadigingen.

  De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Flatiron zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

  Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

  Geopende producten kunnen niet terug genomen worden. Indien er een kwaliteitsprobleem zou zijn, wordt er gevraagd contact op te nemen met Flatiron klanten dienst.

   

  Artikel 11: Privacy

  De verantwoordelijke voor de verwerking, Flatiron bvba, Dorpsstraat 103, 9190 Stekene, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

  De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

  U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Flatiron bvba, Dorpsstraat 103, 9190 Stekene, info@purevinum.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Deze gegevens kunnen ook in uw online account aangepast worden.

  In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot flatiron bvba, Dorpsstraat 103, 9190 Stekene, info@purevinum.be.

  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: zoals het pakjesbedrijf voor de levering.

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Flatiron heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

  Flatiron houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@purevinum.be.

   

  Artikel 12: Gebruik van cookies

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

  ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

  ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. 

  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties (zoals de bestellingsprocedure) niet zal kunnen gebruiken.

  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

   

  Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

  Het nalaten op gelijk welk moment door Flatiron om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

   

  Artikel 14: Klantendienst

  De klantendienst van Flatiron is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 337 47 35, via e-mail op info@purevinum.be of per post op het volgende adres Dorpsstraat 103, 9190 Stekene

   

  Artikel 15: Wijziging voorwaarden

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Flatiron. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

  Flatiron kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

   

  Artikel 16: Bewijs

  De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

   

  Artikel 17: Promotie

  Promoties kunnen niet aangewend worden in combinatie met om het even welke kortingsbon bedoeld onder artikel 18 of om het even welke andere promotie of algemene of specifieke korting die aan een klant wordt toegestaan. Een promotie is slechts geldig voor de aankoop van een aantal goederen dat gebruikelijk is voor een normaal persoonlijk gebruik van de klant. Indien de promotie zelf geen geldigheidsduur vermeldt, eindigt de promotie na twee weken of tot uitputting voorraad.

   

  Artikel 18: Kortingsbonnen

  Behoudens vermelding van het tegendeel, kunnen kortingsbonnen nooit gecumuleerd worden en geldt als basisregel dat slechts één bon per product kan worden aangewend. Kortingsbonnen kunnen ook niet aangewend worden in combinatie met om het even welke promotie bedoeld onder artikel 17 of om het even welke algemene of specifieke korting die aan een klant wordt toegestaan. Meer algemeen dienen kortingsbonnen en de vermeldingen daarop aangebracht steeds op redelijke wijze te worden geïnterpreteerd en kunnen zij bv. nooit aanleiding geven tot het verkrijgen van gratis producten,  tenzij dat uitdrukkelijk op de betreffende bon is aangegeven.

   

  Artikel 19 : Kwaliteitswaarborg voor wijnen

  Flatiron verbindt zich er enkel toe de aangekochte artikelen gedeeltelijk of volledig terug te nemen en terug te betalen indien deze een kurksmaak heeft of ingeval de kwaliteit duidelijk gebrekkig is. De producten zullen afgehaald worden door Flatiron bij u thuis. Wordt het gebrek inderdaad ook door Flatiron vastgesteld, dan betaalt Flatiron u deze aankoop meteen terug.

   

  Artikel 20: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.